ముఖ్య కథనాలు

సాంకేతిక ఉపాధి కి టాప్ కన్సల్ టెన్సిలు మీకు తెలుసా ?

సాంకేతిక ఉపాధి కి టాప్ కన్సల్ టెన్సిలు మీకు తెలుసా ?

ప్రస్తుతం ఉద్యోగం రావాలంటే ఎంత కష్టపడాలో కన్సల్ టెన్సి కోసం కూడా అంతే కష్టపడాల్సి వస్తోంది. ప్రధానా కంపెనీలకు వారదులుగా ఉంటూ సమర్థవంతమైన అభ్యర్థులను వారికి సమకూర్చడం...

ఇంకా చదవండి